THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN HTX VẬN TẢI SỐ 9 NK 2022-2027