Cơ Cấu Tổ Chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN QUẢN TRỊ  
Ông ĐINH NAM DINH Giám Đốc
Ông NGUYỄN SỸ DŨNG Phó Giám Đốc
Ông PHAN ANH DŨNG Thành viên
Ông NGUYỄN THANH HUY Thành viên
Ông VŨ VĂN LỘC Thành viên
BAN KIỂM SOÁT  
Ông PHẠM NGỌC DŨNG Trưởng BKS
Ông LÂM THÀNH NAM Thành viên
Ông NGUYỄN VĂN NGHIÊM Thành viên
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH  
Ông ĐINH HẢI NAM  
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
Bà LÊ THỊ THU SƯƠNG  
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ & QUẢN LÝ VẬN TẢI  
Ông TRẦN HỒNG ÂN  
PHÓ GIÁM ĐỐC KIÊM TRƯỞNG TRẠM KTHH & DVVT THỦ ĐỨC
Ông NGUYỄN SỸ DŨNG  
PHÓ GIÁM ĐỐC KIÊM TRƯỞNG PHÒNG KD - XNK  
Ông Đinh Hải Nam  
ĐOÀN THỂ  
- CHI BỘ ĐẢNG (10 Đảng viên)  
Ông TRẦN HỒNG ÂN – Bí thư  
- CÔNG ĐOÀN (107 Đoàn viên)  
Bà TRẦN THỊ KIM TIẾNG – Chủ tịch