Cơ Cấu Tổ Chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ông ĐINH NAM DINH CHỦ TỊCH HĐQT
Ông ĐINH HẢI NAM PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Ông NGUYỄN SỸ DŨNG THÀNH VIÊN HĐQT
Ông NGUYỄN THANH HUY THÀNH VIÊN HĐQT
Ông VŨ VĂN LỘC THÀNH VIÊN HĐQT
Ông TRƯƠNG QUANG THẠO THÀNH VIÊN HĐQT
BAN KIỂM SOÁT  
Ông PHẠM NGỌC DŨNG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Ông PHAN ANH DŨNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Ông LÂM THÀNH NAM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
BAN GIÁM ĐỐC   
Ông ĐINH HẢI NAM GIÁM ĐỐC
Bà LÊ THỊ THU SƯƠNG PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ông NGUYỄN SỸ DŨNG PHÓ GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC CTY TNHH MTV GNVT-TM-DV-XNK SỐ 9
ĐOÀN THỂ  
- CHI BỘ ĐẢNG  (07 ĐẢNG VIÊN)
Ông LÊ ANH TÂN  BÍ THƯ CHI BỘ
- CÔNG ĐOÀN  (107 DOÀN VIÊN)
Bà TRẦN THỊ KIM TIẾNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN