THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HTX VẬN TẢI SỐ 9 NK 2022-2027