Các tài xế lưu ý . Luật số 23/2008/QH12 Điều 65 Quy định tài xế không được lái xe quá 10h 1 ngày và liên tục quá 4h.

Điều 65. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô

1. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ.

2. Người vận tải và người lái xe ô tô chịu trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.